КП Червонограджитлокомунсервіс

Наші контакти
Червоноград
вул. Шевська, 1а
E-Mail
E-Mail
Телефон0 800 751 475 ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Телефон(03249) 3-25-05 Аварійна служба
Телефон(03249) 2-23-59 Управління
Телефон(03249) 3-14-14 Call Center
Телефон(03249) 3-11-77 Call Center
Веб сайт http://chervonograd.cityonline.com.ua/uk/map
Facebook Facebook
Google+ Google+


Загальна інформація


Назва пiдприємства:

КП "Червонограджитлокомунсервiс"

Адреса:

Львiвська обл. м. Червоноград, вул. Коновальця, 3 (юридична), вул. Шевська 1а (фактична)

Директор:

Кукоба Юрiй Михайлович

Головний iнженер:

Ракочий Юрiй Йосипович

Головний бухгалтер:

Мазник Галина Iванiвна

Заступник директора з економiчних питань:

Iвануса Ганна Петрiвна

Начальник ВТВ :

Боднар Валентина Євгенiвна

Основна дiяльнiсть:

Управлiння нерухомим майном

Форма власностi:

Мiське комунальне пiдприємство, яке дiє на пiдставi Статуту, затвердженого виконкомом мiської ради.

Пiдзвiтнiсть:

Комунальне пiдприємство "Червонограджитлокомунсервiс" є комунальним пiдприємством, власником майна якого є територiальна громада в мiстi i пiдпорядковане Червоноградськiй мiськiй радi.

          

              


       На балансi КП "ЧЖКС" – 449  житлових багатоквартирних будинкiв в мiстi Червоноградi та  в тому числі  42 будинки по селищу Гiрник.

     Мета i предмет дiяльностi:

      Пiдприємство створене для забезпечення i експлуатацiї житлового фонду та об`єктiв комунального призначення, утримання їх в належному санiтарно-технiчному станi, надання комунальних та iнших послуг пiдприємствам, органiзацiям та населенню i є госпрозрахунковим пiдприємством.

     Основними напрямками дiяльностi КП "Червонограджитлокомунсервiс" є:

      - обслуговування та експлуатацiя житлового фонду;
      - санiтарне очищення житлового фонду та об`єктiв комунального господарства, вивезення побутових вiдходiв;
      - ремонт i обслуговування внутрiквартальних та центральних дорiг;
 
      - оренда та здача в оренду нежитлових примiщень i об`єктiв;
      - будiвництво та ремонт об`єктiв i комунiкацiй;
      - виконання покрiвельних, малярно-штукатурних, сажотрусних, мулярних робiт;
 
      - проведення ремонтно-будiвельних, висотних, монтажних, налагоджувальних, санiтарно-технiчних, зварювальних робiт з капiтального будiвництва та ремонту об`єктiв;
      - виготовлення i реалiзацiя будiвельних матерiалiв, столярних виробiв;
      - обслуговування, ремонт та експлуатацiя лiфтiв;
      - експлуатацiя, ремонт та технiчне обслуговування зовнiшнього освiтлення;
      - виконання вантажно-розвантажувальних робiт;
      - надання транспортних послуг;
      - виконання будь яких видiв господарської дiяльностi, якщо вона не суперечить чинному законодавству України.

     Майно пiдприємства

       Майно пiдприємства становлять основнi фонди та обiговi кошти, а також цiнностi, вартiсть яких вiдображається у самостiйному балансi КП "Червонограджитлокомунсервiс".
       Майно пiдприємства є комунальною власнiстю i закрiплено за ним на правах повного господарського вiдання, здiйснюючи право повного господарського вiдання, пiдприємство володiє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свiй розсуд, вчиняючи щодо нього будь-якi дiї, що не суперечать чинному законодавству.
       Джерелами формування майна пiдприємства є:
       - майно, передане йому Органом управлiння майном,
       - доходи, одержанi вiд реалiзацiї продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також iнших видiв фiнансово - господарської дiяльностi ,
       - кредити банкiв та iнших кредиторiв,
       - капiтальнi вкладення та дотацiї з бюджету.
       Пiдприємство має право здiйснювати повноваження орендодавця, вiдповiдно чинного законодавства.
       Пiдприємство здiйснює володiння користування землею та iншими природними ресурсами вiдповiдно до мети своєї дiяльностi та чинного законодавства.

     Права та обов'язки пiдприємства
       Пiдприємство самостiйно планує свою дiяльнiсть, визначає стратегiю та основнi напрямки свого розвитку вiдповiдно до галузевих науково-технiчних прогнозiв та прiоритетiв, кон'юнктури ринку та продукцiї, робiт та економiчної ситуацiї.
       Пiдприємство забезпечує своєчасну сплату податкiв та iнших вiдрахувань згiдно з чинним законодавством, здiйснює реконструкцiю i капiтальний ремонт основних фондiв, здiйснює оперативну дiяльнiсть з матерiально-технiчного забезпечення виробництва.
       Пiдприємство створює належнi умови для високопродуктивної працi, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони працi, технiки безпеки, соцiального страхування, виконує норми i вимоги щодо охорони навколишнього середовища, рацiонального використання i вiдтворення природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки.
       Пiдприємство здiйснює бухгалтерський оперативний облiк та веде звiтнiсть згiдно з чинним законодавством. Керiвник пiдприємства та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрностi та стан статистичної звiтностi, яка вчасно подається в орган управлiння майном i статистичнi органи.

     Робота з боржниками
      - заборгованiсть за послуги з утримання будинкiв, споруд та прибудинкових територiй становить на
01 січня 2017 року) - 1580,8 тисячi гривень;
      - проводиться регулярна робота з боржниками iз стягнення плати за наданi послуги (добровiльна оплатa i реструктуризацiя боргiв, а також через позовнi заяви до суду i виконавчi провадження);
      - процент проплати мешканцiв за послуги з утримання житлових будинкiв за
2016 рік становить 98,3 %.
      - станом на
01 січня  2017 року попереджено 2820 боржникiв.

 

Результати діяльності

 За ciчень-грудень 2016 року:

      Доходи за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2016 р становлять 27736,0 тис.грн. Витрати на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становлять – 27940,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 року склала 6238,4 тис.грн, в тому числі заборгованість населення – 4486,3 тис.грн, борг по пільгах склав 233,1 тис.грн, по субсидіях - 812,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 року склала 3568,0 тис. грн.

     

ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКIВ ЗА 2016 РОКУ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАЛО:
 

- поточний ремонт м’якої покрівлі в 82-х житлових будинках;                                                                             

поточний ремонт шиферної покрівлі в 59-ти житлових будинках;

ремонт сходових кліток, площею 59640 м2 в 77 будинках, 137  під’їздах;

- відремонтовано 8 входів в підвали;

- виготовлено та встановлено 5 дашків над входами в під”їзди;

- відремонтовано 47 дашків над входами в під’їзди та в 26-ти будинках сходи в під’їзди;

- придбано та встановлено світлодіодних світильників на фасади житлових будинків 16 шт. ( Грінченка 1, Г.Майдану 9, Св.Володимира, Івасюка 22, Клюсівська 14,22, Миру 3,4,37, Набережна 7, Шухевича 3, Стуса 6,8,14, 21а, Бандери,11)

- виготовлено і встановлено  27 дерев’яних  та 32 металевих решіток  та двері для закриття  підвалів, сміттєвих камер, входів в під’їзди та  на техповерха;

- відремонтовано перила на сходових маршах в 19-ти будинках;

- засклено вікон на сходових клітках  площею 750,0 м2;

- виготовлено та встановлено 43 шт. решіток на вікна;

- відремонтовано 75 поштових скриньок;

- виконано ремонт контейнерів — 250 шт;

- виготовлено — 24 шт. контейнерів;

- відремонтовано 18 дитячих майданчиків;

- встановлено лавок — 36 штук; відремонтовано –91 шт;

- виготовлено 11 шт. пісочниць;

- пофарбовано в 57 будинках фасадний газопровід;

- відремонтовано в 24-ох будинках оголовки димовентканалів.

-  зрізано 30 дерев, формовочна обрізка крони дерев на 76-ти дерев.    


За кошти мiсцевого бюджету:

1. Капітальний ремонт ліфтів — план 30 ліфтів — 1674,8 тис.грн.  Відремонтовано 30 ліфтів на суму 1423,09154 тис.грн. (Корольова,1-1,2,3 під., Бандери,11 -2 під.; Корольова 7, Мазепи,20-1,2,3 під., Івасюка,12-1,2,3 під., Стуса,43а-1,2 ПІД., Сокальська,30 — 1,2 під.,Бандери,12-1,2 під., Стуса,21а, Бандери,2а-1,2 під., Бандери,25-1,2 під., Сокальська,38-2,3 під., Бандери,27-1,2,3,4 під.,Бандери,14-1 під., Бандери,18-1 під.)

2. Капітальний ремонт внутріквартальних доріг – виділено 700,0 тис.грн. ( виконано капітальний ремонт доріг біля житлових будинків навул. Сокальська 8, Стуса 2 та Стуса 14, Шухевича,2 в м.Червонограді площею 1603,4 кв.м). Освоєно 662,76780 тис.грн.

3. Поточний ремонт внутріквартальних доріг — виділено 5180,40  тис.грн.,  виконано поточний ремонт площею 22167,9 кв.м  на суму4665,9678 тис.грн. 

4. Виділено та освоєно кошти на експертне обстеження 16-ти пасажирських ліфтів  на суму 43,6 тис.грн.)

5. Виділено кошти на придбання 19-ти дитячих ігрових майданчиків на суму 585 тис.грн. На даний час встановлено 9 дитячих ігрових майданчиків на суму 285,0тис.грн.( Перемоги,11а, Сокальська,2, Шевченка,30-Івасюка,7, Корольова,8, Львівська,13, Шептицького,24, Шевченка,27, Чорновола 10-14, смт.Гірник).Придбано, але ще не встановлено 10 дитячих ігрових майданчиків ( зберігаються на складі) для встановлення за такими адресами — Миру,3; Шептицького,5;Купчинського 4,6,6а; Чорновола 17, Будівельна 12,16, Богуна 2; Шевченка 3; Купчинського 9; Набережна 7,9; Чорновола 2,2а; Стуса 29,31; Перемоги 21.

6. Придбано та встановлено великий ігровий дитячий майданчик в дитячому містечку на суму  95 тис.грн .

7. Придбано та встановлено енергоощадні світильники на фасадах житлових будинків для освітлення прибудинкових територій та з метою безпеки проживаннямешканців міста в кількості 72 шт. на суму 232,0242 тис.грн. (Бандери 19,19а,11,2а,8-2 шт., 10,14, Будівельна 2,4,6,8,20, Винниченка 1,6, Грінченка 2,6,12,Грушевського 1,2,7, Г.Майдану 15, Івасюка 19, Корольова 1,5,8- 2шт.,13,14а,19,15,17, Купчинського 6,10, Львівська 11,13, Мазепи 2,4,6,14,16,20, Набережна13,17,19- 2шт., Паркова 2, 2а-2 шт., Стуса 19,23,35, Шевченка 5-2шт., 1а-2 шт., 3 — 2 шт.,3а, 17,21, 23,25,27, Шептицького 5,8,24, Шухевича 10, Чорновола 5, Богуна2, Дитяче містечко, Сокальська 6;

8. Проведено заміну віконних склоблоків на вікна металопластикові по Шептицького 3 – 20 шт на суму 60,0 тис.грн.

9. Виділено 45 тис.грн. на встановлення пандуса для забезпечення доступу маломобільних верств населення ( для Бабицького С. )по вул.Шептицького,1 (7-ийпід”їзд). Роботи виконані.

10. Придбано автомобіль для аварійної служби вартістю 456,9 тис.грн.

11. Придбано та встановлено вхідний дверний блок та пластикові підвіконники для учасника АТО по вул.Стуса 2а кв.52 на суму 5,1 тис.грн.

                                    

     

пп

ПІБ Заявника

Адреса

Час поступання заявки

Зміст звернення

Відмітка про виконання,час14

Прийма

Набережна 25-33

18-35

Відсутнє ел.постачання

Виконано а/с

13

ЖЕД-2

Корольова 15/І

16-35

Засмічення в/б системи водовідведення.

Виконано а/с

12

ЖЕД-2

Корольова 16/І

16-00

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

11

ЖЕД-4

Шевченка 3/ІІ

14-15

Підключити переноску

Виконано а/с

10

Цимбаліста

Шептицького 29/І

12-30

Підключити ел.зварку

Виконано а/с

9

ЖЕД-4

Сокальська 10/І-ІІ

11-20

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

8

Бібліотека

Грушевського 2

10-30

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

7

3-62-05

Корольова 18-109

10-05

Не працює ел.лічильник

Виконано а/с

6

ЖЕД-2

Корольова 8/ІІ

9-40

Відсутнє ел.постачання сх.кл.

Виконано а/с

5

ЖЕД-3

Львівська 13/ІV

9-40

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

4

М-н “Беркут”

Шевченка 27

9-35

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

3


Чорновола 23-112

9-30

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

2

ЖЕД-1

Шептицького 8-29

9-10

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

1

ЖЕД-2

Набережна 9/ІІ

9-00

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

Майстер: Шапаренко Т.Г.


пп

ПІБ Заявника

Адреса

Час поступання заявки

Зміст зверненᐽя

Відмітка про виконання,час

Ліфти


Шептицького 1/4п.

18-15

Не працює з 02.05.14р.

Заміна мікриківКорольова 6/3п.

18-15

Не працює з 02.05.14р.

Горить ел.двигун

15

3-16-58

Корольова 8-22

19-05

Відсутнє ел.постачання.

Виконано а/с

14

Мідик

Сокальська 32-56

18-10

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

13


Стуса 18-33

17-00

Відсутнє ел.постачання

Виконано а/с

12


Мазепи 20-71

16-10

Відсутнє ел.постачання

Виконано а/с

11


Стуса 2а-40

14-15

Відсутнє ел.постачання

Виконано а/с

10

3-52-75

Шевченка 3а-99

11-55

Порив труби х/в

Виконано а/с

9

4-89-98

Сокальська 18а-3

11-50

Засмічення в/б сиᑁтеми водовідведення

Виконано а/с

8

2-75-90

Шептицького 12-65

11-40

Відсутнє ел.постачання

Виконано а/с

7


Шептицького 7а-16

11-20

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

6


Сокальська 1

11-15

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

5


Тарнавського 4-б/2

11-00

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

4


Івасюка 7-3

10-40

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

3


Мазепи 4-57

10-00

Засмічення в/б системи водовідведення

Виконано а/с

2


Бандери 49/21;22

8-30

Відсутнє ел.постачання

Виконано а/с

1

м-н”Електрон”

Бандери 25

8-00

Затоплення х/в з тех.поверху

Виконано а/с

Майстер: Шапаренко Т.І..


пп

ПІБ Заявника

Адреса

Час поступання заявки

Зміст звернення

Відмітка про виконання,час

1

Максимович

Винниченко,8,21

19-30

Мигає напруга,горять лампочки, 20--20-30

Виконано

2


Івасюка,27,21

20/10/11

Не закривається кран х/в

Потрібна заміна змішувача

3

Меловадова

Перемоги,11а,2

20-15

Прочистити каналізац1ю

Виконано

4


Шевченка,4,6

20-20

Скарга на відсутність ц/о

Виконано

5


Шевченка,11,81/85

/під.

20-30

Відновити напругу

В / під”їзді немає напруги,в підвалі згорів кабель.

6


Бандери,8,1/

20-50

Прочистити каналізац1ю

Зовн.к-ція, передано на ВК 21-50

7

Пінюк

Івасюка,7,1

21-20

Іскрить лічильник

Виконано

8


Бандери,11,52

00-20

Прочистити каналізац1ю, кухня

Виконано

9

Турчин

Шевченка,9,81

01/01/30

Сиро в квартирі,в ТУ

Немає ключів від ТУ

10

101

Мазепи,

Нептун”

01/05/50

задимлення

Задимлення відсутнє

11

Антонів

Бандери,29,26

01/06/00

Прочистити каналізац1ю
Майстер: Гудкова Ілона Євгенівна